Project: Toekomstvisie Groote Lindt

  • Beginfoto Luchtfoto Groote Lindt
  • Beginfoto Luchtfoto Groote Lindt

Situatie

Groote Lindt is een bedrijventerrein / havengebied dat onderdeel uitmaakt van de Mainport Rotterdam. Binnen de regio Drechtsteden is dit terrein bestempeld als één van de vijf belangrijkste bedrijventerreinen. Op het bedrijventerrein Groote Lindt lopen verschillende trajecten die betekenis hebben voor de toekomst van het bedrijventerrein. Om de juiste keuzes te maken is meer inzicht nodig in deze kwesties, de onderlinge samenhang en is behoefte aan een lange termijn agenda.

Opdracht

De opdracht is om een toekomstvisie voor de lange termijn op te stellen, inclusief een uitvoeringsagenda voor de korte termijn. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de kenmerken van het terrein, lopende kwesties en de huidige en te verwachte economische ontwikkelingen. Op basis van de toekomstvisie (2030) kan richting worden gegeven aan de lopende trajecten en kan worden ingespeeld op kansen.

Aanpak

De toekomstvisie in in co-creatie met ondernemers opgesteld. Er zijn twee sporen bewandeld. Ten eerste het spoor binnen de gemeente om de belangrijkste beleidsmatige speerpunten op een rij te krijgen. Ten tweede het externe spoor via gesprekken met de belangrijkste ondernemers op het terrein. Hierna is per kwestie geadviseerd bepaalde keuzes te maken. Nadat deze keuzes zijn gemaakt is de concept visie geschreven en heeft een interactieve sessie plaatsgevonden met een belangrijk deel van de ondernemers. De ondernemers hebben kunnen reageren op de concept visie, dus voordat de besluitvorming is gestart.

Resultaat

Het resultaat is de Toekomstvisie Groote Lindt 2030 met een uitvoeringsagenda voor de korte termijn die in samenspraak met de ondernemers is opgesteld. Het proces van de totstandkoming van de visie heeft bijgedragen aan een goede samenwerking tussen ondernemers en de gemeente. Ondernemers en gemeente werken samen aan de uitvoering van de visie.

Facts

Opdrachtgever

Gemeente Zwijndrecht

Werkzaamheden

Stakeholderanalyse
Locatieanalyse
Marktanalyse
Visievorming
Uitvoeringstrategie

Periode

2015-heden

Programma

140 hectare (bruto)
90 bedrijven

Stedenbouwkundige / architect

Opdrachtgevers